Cloud

Седмо основно училище “Георги Сава Раковски”

Обществен съвет

През 2016 г. бе обнoвен Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, в сила от 01.08.2016 г. В глава четиринадесета се определя създаването и функционирането на Обществения съвет към училище или детска градина. Целта е създаване на условия за активно и демократично функциониращи общности.

Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на управлението им. Всички права и задължения според ЗПУО могат да бъдат намерени в глава четиринадесета, чл. 265 – чл. 270.

От учебната 2022/2023 година Общественият съвет към VII ОУ „Георги Сава Раковски“ е с председател Михаела Михайлова Александрова и петима членове.

За връзка с Председателя на  обществения съвет на VII ОУ „Георги Сава Раковски“ – mi6a84@abv.bg

Facebook