Cloud

Образование за утрешния ден

Информация за проекта – https://mon.bg/BG/100725

Обща информация за проекта

Приложение

Приложение

Основната цел на проекта е отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
• подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
• намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
• модернизиране на методите и средствата за обучение;
• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
• насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
• осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

За учебната 2020/2021г. е сформирана една група.

Група „Дигитален свят 3“ стартира с  17 ученика завършват 16 от 3 клас с ръководител Евелина Лазарова

 

За учебната 2019/2020 г. са сформиране две групи.

Група „Дигитален свят 1“ с 15 ученика от 3 клас с ръководител Евелина Лазарова

Група „Дигитален свят 2“ с 15 ученика от 5 клас с ръководител Евелина Лазарова

Дигитален свят 1-2

Дигитален свят 2

Facebook